Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Webwinkel Kolibri Coaching & Communicatie

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Kolibri coaching & Communicatie: gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17098907 handelend onder de naam Kolibri coaching & Communicatie.

Website: de website van Kolibri coaching & Communicatie, te raadplegen via www.kolibricommunicatie.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Kolibri coaching & Communicatie en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kolibri coaching & Communicatie en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
           
Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Kolibri coaching & Communicatie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kolibri coaching & Communicatie slechts bindend, indien en voor zover deze door Kolibri coaching & Communicatie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
         
Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van Kolibri coaching & Communicatie afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kolibri coaching & Communicatie kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kolibri coaching & Communicatie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. Kolibri coaching & Communicatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
          
 Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Kolibri coaching & Communicatie en het voldoen aan de daarbij door Kolibri coaching & Communicatie gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kolibri coaching & Communicatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kolibri coaching & Communicatie het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Kolibri coaching & Communicatie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Kolibri coaching & Communicatie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
                       
 Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door Kolibri coaching & Communicatie is ontvangen, stuurt Kolibri coaching & Communicatie de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

4.2. Kolibri coaching & Communicatie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4.4. Indien Kolibri coaching & Communicatie de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5. Kolibri coaching & Communicatie raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders

is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

4.7. Kolibri coaching & Communicatie is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
           
 Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kolibri coaching & Communicatie binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
 5.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Kolibri coaching & Communicatie een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen

5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Kolibri coaching & Communicatie, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kolibri coaching & Communicatie kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Kolibri coaching & Communicatie bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 
 Producten kunnen geretourneerd worden aan:
 Kolibri coaching & Communicatie

Vilvoordehof 2

5628 TG, Eindhoven
 
 5.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kolibri coaching & Communicatie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Kolibri coaching & Communicatie aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kolibri coaching & Communicatie wachten met terugbetalen tot Kolibri coaching & Communicatie het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;- Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
                       
 Artikel 6. Betaling

6.1. Klant dient betalingen aan Kolibri coaching & Communicatie volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kolibri coaching & Communicatie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

6.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Kolibri coaching & Communicatie is gewezen op de te late betaling en Kolibri coaching & Communicatie de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kolibri coaching & Communicatie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Kolibri coaching & Communicatie kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
            
 Artikel 7. Garantie en conformiteit

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Kolibri coaching & Communicatie een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

7.2. Kolibri coaching & Communicatie staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kolibri coaching & Communicatie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kolibri coaching & Communicatie daarvan in kennis te stellen.

7.4. Indien Kolibri coaching & Communicatie de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
           
 Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
8.1. Kolibri coaching & Communicatie staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kolibri coaching & Communicatie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Daarnaast geeft Kolibri coaching & Communicatie in ieder geval 3 maanden garantie op alle aankopen.

8.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 7 dagen na levering Kolibri coaching & Communicatie daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

8.3. Indien Kolibri coaching & Communicatie de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
           
Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Kolibri coaching & Communicatie, dan kan hij bij Kolibri coaching & Communicatie telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Kolibri coaching & Communicatie geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kolibri coaching & Communicatie binnen 30  dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
           
Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Kolibri coaching & Communicatie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

10.3. Aansprakelijkheid van Kolibri coaching & Communicatie jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Kolibri coaching & Communicatie jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kolibri coaching & Communicatie.

10.5. De aansprakelijkheid van Kolibri coaching & Communicatie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Kolibri coaching & Communicatie onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kolibri coaching & Communicatie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kolibri coaching & Communicatie in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kolibri coaching & Communicatie meldt.

10.7. In geval van overmacht is Kolibri coaching & Communicatie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
           
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

11.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Kolibri coaching & Communicatie.
           
 Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. Kolibri coaching & Communicatie verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
           
Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kolibri coaching & Communicatie gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
           
 
Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 
Kolibri Coaching & Communicatie

Vilvoordehof 2

5628 TG, Eindhoven

telefoon: 06-36277958

e-mail: mjb@kolibri-comm.nl

KvK-nummer: 17098907

btw-nummer: NL061515292B01